Maglaby 47:1 Villa Fenix

Magleby » Husen » Maglabyvägen

Här låg från början ett stort gammalt rött hus i vinkel som byggdes 1870 som skola för byns äldre barn, Magleby folkskola. Den 11 augusti 2013 brann huset ned. På tomten uppfördes det hus som ligger på platsen idag – Villa Fenix.

Villa Fenix 2020-03-01. Foto: Mikael Persson

Magleby folkskola

Skolan byggdes alltså 1870 och benämdes i mantalslängderna fram till 1907 Maglaby No 10, därefter Maglaby No 1 Skolhuset.

I Svensk Läraretidning (illustreradt veckoblad för folkundervisningen) 1898 kan man läsa att slöjdundervisning skall införas vid Magleby folkskola och att 100 kr skola utgå till slöjdläraren (http://runeberg.org/svlartid/1898/0690.html).

I Svensk Läraretidning 1933 kan man under Dödsfall hitta följande text.

Axel Norrvall

Den 10 augusti avled läraren i Magleby folkskola Axel L. Norrvall på Hälsingborgs lasarett, där han under en månads tid vårdats. I sina allra bästa år, endast 43 år gammal, har den synnerligen verksamme mannen ryckts bort från sitt kall. Född i Hjortshög 1890 sökte och erhöll han inträde vid folkskoleseminariet i Lund. Utexaminerad 1912 uppehöll han ett vikariat i Starby varpå han år 1913 tillträdde ordinarie lärarbefattnlngen vid Magleby folkskola, där han sålunda verkat i 20 år. Vid sidan om sin lärargärning har han inom församlingen nedlagt ett gott och förtjänstfullt arbete, såväl inom ideella sammanslutningar som kommunala organ. Stiftare av Kvidinge idrottsförening var han under en mångfald av år dess ordförande, en tid under vilken den allmänna idrotten flitigt utövades och i vilken han tog verksam del. Skytteföreningens styrelse har han även under ett flertal år tillhört. Vidare var han verksam som ordförande i majblommekommittén och sekreterare i den i år bildade fruktodlarföreningen. I skolstyrelsen var han lärarkårens representant, ledamot av badhusstyrelsen, brandstyrelsen och barnavårdsnämnden samt revisor i pastoratets sparbank. Han har tidigare tillhört kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och ’fattigvårdsstyrelse m. fi. De insatser han därvid gjorde var präglade av en ärlig önskan att främja en sund demokratisk samhällsutveckling. Sina ideal och sina allmänna synpunkter förblev han trogen. Av naturen begåvad med en synnerligen vacker tenorstämma var han som sångare medlem av Kristianstads läns sångarförbund. Älskad av sina skolbarn och omtyckt av deras föräldrar var han särdeles lämpad för sitt kall. I vännernas lag spred han solsken tack vare sin humoristiskt betonade blick på tingen. Tung drabbar sorgen de närmast anhöriga, maka och barn, men i sorgen och saknaden efter Axel Norrvall deltager även den Skolrote, där han närmast verkat, samt församlingen i övrigt, där han genom sitt sympatiska uppträdande förskaffat sig allmän aktning och många minnesgoda vänner. (http://runeberg.org/svlartid/1933/0768.html)

Även granntomten, där det röda huset numera ligger, tillhörde skolfastigheten. Där fanns det en fin trädgård med många fruktträd. Skolbarnen fick hjälpa till att sköta trädgården, som en del av undervisningen. Oklart om det var Axel Norrvall som var pappa till trädgården men han var uppenbarligen intresserad av fruktodling som sekreterare i fruktodlarföreningen.

Skolan lades ned 1941, därefter fick barnen gå i skolan i Kvidinge istället.

Efterlysning: Det hade varit fantastiskt trevligt att komma över några gamla skolfoto från Maglaby Folkskola. Har du något sådant, hör av dig till info@magleby.se

Militärförläggning

Under 2:a världskriget fungerade byggnaden som förläggning för de inkallade soldaterna i beredskapen. I anslutning till skolan byggdes ett kök med marketenteri för mannarna.

Privatbostad

1947 brann Allan Norlin gård i Maglaby ned. Allan Norlin’s familj flyttade då in i den gamla skolan och bodde där tills dess att en ny bostad hade byggts. Det tidigare marketenteriet intill började användas som väntrum för barnen när de väntade på skolskjutsen.

Affär

1947 flyttade byns affär hit. Samtidigt fanns de några flygare som bodde här en kortare tid.

Gurkfabrik

Vi har inte så många uppgifter om husets användning från den senare halvan av 1900-talet, hör av dig om du har någon ledtråd.

Efter att affären upphörde (när?) skall byggnaden ha inhyst en grönsaksfabrik (gurkfabriken), och det skall också ha funnits en andelsfrys. Gurkfabriken gick tydligen i konkurs så småningom.

Den stora branden

Den 11 augusti 2013 brann byggnaden dramatiskt ned. Då höll huset på att renoveras för att bli bostad.

Kraftig villabrand i Maglaby

Villa Fenix

Efter branden uppfördes Villa Fenix, det hus som ligger på platsen idag, som inrymmer både bostad och en ramverkstad.

Musfångare på Maglabyvägen utanför Villa Fenix, 2018-07-30. Foto: Mikael Persson.

Syftet är att teckna ned och bevara Maglabys historia. Inga uppgifter här är 100% säkra, utan baseras på pusselbitar och ledtrådar från olika källor, ibland har uppgifterna kanske återberättats genom flera generationer. Vill du korrigera någon felaktig uppgift, lägga till information, berättelser och anekdoter, kanske du till och med har gamla bilder, kontakta info@magleby.se